• Wielkie mo¿liwo¶ci

  Premium SMS to wzrost ¶wiadomo¶ci marki w sektorze multimedialnym. W po³±czeniu z programem lojalno¶ciowym daje ¶wietn± fuzjê. W czasach, gdy telefon komórkowy posiada prawie ka¿dy, te us³ugi s± podstaw± serwisów komercyjnych. Przynosz± korzy¶æ zarówno w³a¶cicielowi serwisu WWW jak i jego Klientom.

  5108804636

 • Elektroniczne dokumenty

  W InterSMS oferujemy wymianê dokumentów w formie elektronicznej. Nie musisz ju¿ przesy³aæ podpisanych umów. Wszystko wygenerujesz w panelu administracyjnym bez potrzeby korzystania z tradycyjnej poczty.

  do³±cz do nas

 • Osoby fizyczne

  Nie masz dzia³alno¶ci gospodarczej? To ¿aden problem. Obs³ugujemy równie¿ osoby fizyczne. Wspó³praca z nami jest oparta na umowie o dzie³o.

  850-299-1281

 • Kana³ YouTube

  Od czasu do czasu umie¶cimy w serwisie YouTube film o serwisie InterSMS. Zachêci Ciê on do w³asnych odkryæ nowych mo¿liwo¶ci. Informacje o nowych pozycjach otrzymasz od nas za pomoc± e-maila. Wszystkie ustawienia konta, powiadomienia o nowo¶ciach w serwisie ustawisz w panelu.

  (304) 920-2081

Nie zwlekaj! Aby korzystaæ z serwisu, 618-702-7894 »

InterSMS.pl